Continuez »

Algemene voorwaarden

Alle leveringen worden ingeschreven in de volgorde hunner aanvaarding en verdeeld volgens de voorhanden zijnde voorraad en naargelang de leveringsmogelijkheden, zonder enige andere verbintenis van termijn in geval van over macht (oorlog, algemene en gedeeltelijke staking of lock-out, besmetting, exploitatieongevallen, brand, gebrek aan arbeidskrachten of grondstoffen, enz...) zijn wij ontslagen van iedere verantwoord delijkheid nopens het volbrengen van door ons aangegane verbintenissen.

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde voorschotten of waarborgen van onze klanten te eisen.

Er worden geen goederen of leveringen teruggenomen tenzij bij uitdrukkelijke en geschreven bepaling en dan nog slechts voor zover deze goederen of leveringen ons in onbeschadigde toestand en zonder kosten worden terugbezorgd.

In geval van overlijden, faillissement, onbekwaamheid, schorsing van betaling, ontbinding of wijziging van firma of bij gebrek aan betaling van een enkele levering, of bij niet-naleving van de bijzondere betaalvoorwaarden, behouden we ons het recht voor, hetzij de overeenkomst te verbreken, hetzij de levering te schorsen, en in elk geval de onmiddellijke betaling van alle geleverde waren te eisen. Tevens behouden wij ons in de voornoemde gevallen het recht voor om de eventuele teruggave van onze waren te eisen.

Om ontvankelijk te zijn, dienen alle klachten bij aangetekend schrijven ingediend te worden binnen acht dagen na de levering van de goederen, de dienst of andere. Na deze periode wordt er geen gunstig gevolg gegeven aan mogelijke klachten.

Al onze facturen zijn steeds contant betaalbaar te Petit-Rechain behalve uitdrukkelijke overeenkomst.

Bij gebreke aan contante betaling of van betaling binnen de termijn die is vastgelegd overeenkomstig een bijzondere geschreven en uitdrukkelijke bepaling zal de koper van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een conventionele interest van 12 % verschuldigd zijn.
In geval van wanbetaling van de factuur binnen de 30 dagen voor de vervaldag zal zij verhoogd worden met 15 % met een minimumbedrag van € 250 als schadevergoeding zo forfaitair en in gemeen overleg vastgelegd voor de schade die voortkomt uit de laattijdige uitvoering van de betaalverplichting en dit onverminderd de bovenvermelde interest en de gebeurlijke gerechtskosten.

De geleverde goederen blijven het eigendom van de firma TRENDY FOODS BELGIUM SA voor zolang zij niet betaald werden. Betwistingen die onder de bevoegdheid van het vredegerecht vallen, zullen uitsluitend voor het vredegerecht van VERVIERS kunnen worden gebracht; de gebeurlijke andere betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van VERVIERS. De gebeurlijke bepalingen van de koper vormen geen afwijking van de voornoemde toekenning van bevoegdheid.