Algemene verkoopsvoorwaarden

Alle bestellingen worden ingeschreven in de volgorde van hun aanvaarding en verdeeld volgens de beschikbare voorraad en naargelang de leveringsmogelijkheden op dat ogenblik, zonder enige andere verbintenis van onzentwege met betrekking tot de uitvoeringstermijn. In geval van overmacht (oorlog, algemene en gedeeltelijke staking of lock-out, besmetting, exploitatieongevallen, brand, gebrek aan arbeidskrachten of grondstoffen enz.) kunnen de verkopers geenszins aansprakelijk worden gesteld wat het volbrengen van hun aangegane verbintenissen betreft.

Wij behouden ons het recht voor ten allen tijde voorschotten of waarborgen van onze klanten te eisen.

Er worden geen goederen of leveringen teruggenomen tenzij bij uitdrukkelijke en geschreven bepaling en dan nog slechts voor zover deze goederen of leveringen ons in onbeschadigde toestand en zonder kosten worden terugbezorgd.

In geval van overlijden, faillissement, onbekwaamheid, schorsing van betaling, ontbinding of wijziging van firma of bij gebrek aan betaling van een enkele levering, of bij niet-naleving van de bijzondere betaalvoorwaarden, behouden we ons het recht voor, hetzij de overeenkomst te verbreken, hetzij de levering te schorsen, en in elk geval de onmiddellijke betaling van alle geleverde waren te eisen. Tevens behouden wij ons in de voornoemde gevallen het recht voor om de eventuele teruggave van onze waren te eisen.

Om ontvankelijk te zijn, dienen alle klachten met een aangetekend schrijven ingediend te worden binnen de acht dagen na de levering van de goederen of andere benodigdheden. Na deze termijn wordt er geen gevolg meer gegeven aan mogelijke klachten.

Al onze facturen dienen steeds contant betaald te worden aan onze hoofdzetel te Vottem (Rue du Fond des Fourches 23D, B-4041 Vottem (Z.I. de Milmort)) behalve uitdrukkelijke overeenkomst.

Bij gebreke aan contante betaling of van betaling binnen de termijn die is vastgelegd overeenkomstig een bijzondere geschreven en uitdrukkelijke bepaling zal de koper van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een conventionele interest van 12 % verschuldigd zijn.

In geval van wanbetaling van de factuur binnen de 30 dagen voor de vervaldag zal zij verhoogd worden met 15 % met een minimumbedrag van € 250 als schadevergoeding zo forfaitair en in gemeen overleg vastgelegd voor de schade die voortkomt uit de laattijdige uitvoering van de betaalverplichting en dit onverminderd de bovenvermelde interest en de gebeurlijke gerechtskosten.

De geleverde goederen blijven het eigendom van de firma TRENDY FOODS BELGIUM SA voor zolang zij niet betaald werden. Betwistingen die onder de bevoegdheid van het vredegerecht vallen, zullen uitsluitend voor het vredegerecht van VERVIERS kunnen worden gebracht; de gebeurlijke andere betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van VERVIERS. De gebeurlijke bepalingen van de koper vormen geen afwijking van de voornoemde toekenning van bevoegdheid.

In het kader van uw bestelling kan het gebeuren dat TRENDY FOODS BELGIUM NV sommige persoonsgegevens van u verwerkt. TRENDY FOODS BELGIUM NV zal die gegevens verwerken in volledige overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is op de bescherming van de persoonsgegevens en meer bepaald met de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 (AVG/GDPR). In dat verband heeft TRENDY FOODS BELGIUM NV een Privacy Policy goedgekeurd, waarvan u kennis dient te nemen en die u vindt via volgende URL: Privacybeleid. TRENDY FOODS BELGIUM NV verbindt zich er in alle geval toe de principes uit die Privacy Policy inzake de eventueel te verwerken persoonsgegevens te doen naleven door zijn personeel en zijn gevolmachtigden. Met al uw vragen betreffende het opslaan en het verwerken van uw gegevens kunt terecht op volgend adres: privacy@trendyfoods.com. Voor meer algemene informatie kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).