CGU

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de internetsite

Deze internetsite (behalve de ermee verbonden sites) wordt beheerd door TRENDY FOODS BELGIUM NV.

Article 1 : Instemming met deze bindende voorwaarden

Uw gebruik van deze internetsite en van alle software, toepassingen, gegevens, producten, wedstrijden, tombola’s en alle andere diensten die op deze site rechtstreeks of door bemiddeling worden aangeboden door TRENDY FOODS BELGIUM NV (en die samen "de Diensten van TRENDY FOODS BELGIUM NV” worden genoemd), is onderworpen aan de tussen u en TRENDY FOODS BELGIUM NV overeengekomen algemene gebruiksvoorwaarden.

Naast de juridische voorwaarden omvat de juridische overeenkomst (i) het Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer en (ii) de algemene verkoopsvoorwaarden.

Article 2 : Auteursrechten

Copyright © 2017 TRENDY FOODS BELGIUM NV. Alle rechten voorbehouden

Alle auteurs en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere inhoud van deze site zijn eigendom van TRENDY FOODS BELGIUM NV en van haar aangesloten entiteiten, of werden erin opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar. De verwijzingen naar de entiteiten van de groep en naar de aangesloten entiteiten omvatten alle entiteiten van de groep TRENDY FOODS.

Article 3 : Inhoud

De op deze site aanwezige informatie wordt te goeder trouw geleverd, maar is uitsluitend van informatieve aard. Ze wordt geleverd zoals ze is, zonder enige garantie op de juistheid en de volledigheid ervan.

TRENDY FOODS BELGIUM NV of een van de dochterondernemingen ervan kunnen, evenmin als de leidinggevenden, de bedienden en de agenten ervan, aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of uitgaven die het gevolg zijn van de toegang tot of het gebruik van deze site of van eender welke ermee verbonden site, met inbegrip van en zonder beperking tot een of andere vorm van winstderving of indirect, toevallig of daaruit voortvloeiend verlies.

Article 4 : Neem contact met ons op

Onderhavige website wordt beheerd door TRENDY FOODS BELGIUM NV, Rue du Fond des Fourches 23D te B 4041 Vottem (Z.I. de Milmort), KBO 0407.095.835, RPR Liège. Voor meer informatie over of voor commentaar op deze website gelieve u contact met ons op te nemen per (i) e mail op "info@trendyfoods.com", (ii) telefoon op +32 (0)87 32 18 88 of (iii) brief aan het adres van TRENDY FOODS BELGIUM NV, Rue du Fond des Fourches 23D te B 4041 Vottem.

Article 5 : Privacy

Wij beschermen uw persoonlijke levenssfeer. Wij zamelen geen gegevens zonder uw toestemming. Voor meer informatie: gelieve ons Privacybeleid te raadplegen.

Article 6 : Wijzigingen

TRENDY FOODS BELGIUM NV behoudt zich het recht voor deze site zonder voorafgaand bericht te wijzigen en te verbeteren naargelang de behoeften.

Article 7 : Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

Onderhavige Overeenkomst valt onder de Belgische wetgeving.

Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met onderhavige Overeenkomst en/of het doel ervan, kunnen enkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechtsmachten uit het gerechtelijk arrondissement van Luik, afdeling Verviers.